ASOCIAȚIA  MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

ASOCIAȚIA  MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA” prescurtat AS SCÂNTEIA a fost constituită pentru a oferi un cadru legal de manifestare tuturor persoanelor cu vederi de stânga, a foștilor membri de partid pentru a putea promova cunoașterea si prețuirea spiritului de sacrificiu a promotorilor idealurilor de pace, egalitate si progres social din țara noastră și din întreaga lume, să reprezinte, apere şi promoveze interesele spirituale, materiale şi sociale  legitime ale acestora si urmașilor lor.

Își propune apere istoria socialistă a țării împotriva denigratorilor ei. 

Icon
Statut Asociația ”Scânteia”

Cap.I  Constituire, denumirea, organizarea juridică şi sediul

 Art. 1 Se constituie conform  Ordonanței Guvernului nr. 26 / 2000 , cu modificările ulterioare si potrivit prezentului Statut,  ASOCIAȚIA  MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA” – AS SCÂNTEIA

 Art. 2 AS SCÂNTEIA este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, apolitică, militantă, patriotică şi democratică de interes general, nonprofit, cu caracter social şi cultural-educativ,  constituita conform Ordonanței Guvernului nr. 26 / 2000 cu modificarile si completarile in vigoare , a Constitutiei României, a Cartei europene a drepturilor omului şi se organizează conform  Statutului său.

descarcă documentul pentru a citi tot statutul

Obiectivele AS SCÂNTEIA sunt:
a) să militeze pentru pace, egalitate și progres social;

b) să păstreze şi să consolideze tradiţiile rezistenţei antifasciste din România;

c) să cinstească memoria celor căzuţi pentru apărarea independenței, integrității teritoriale și suveranității țării, pentru libertate națională și socială, democratie si socialism, prin contruirea de monumente, îngrijirea şi apărarea împotriva distrugerii a celor deja construite, constituirea de spaţii(muzee, case, biblioteci) memoriale, locuri de veci, etc.;

d) să militeze pentru apărarea şi respectarea in tara noastera a drepturilor omului, a drepturilor civile individuale, colective, politice şi sociale, a dreptului de propriete si patrimoniu material și spiritual ale tuturor cetățenilor țării inclusiv ale foştilor membri ai partidelor si sindicatelor din perioada socialistă si altor organisme si organizatii ale fostului stat socialist, care au contribuit prin munca si sacrificiul lor la progresul economic și social al țării și să promoveze cu consecvență o reconciliere nationala reală și efectivă între toate fortele politice, sociale, economice, între toti cetățenii țării pentru a realiza climatul economico-social necesar avansării tarii noastre spre progres, civilizație și o viață mai buna pentru toți cetățenii țarii.

e) să acţioneze pentru sprijinirea, acordarea de consultanta si ajutorarea membrilor si simpatizantilor As Scanteia aflaţi în nevoi, la solicitarea acestora;

f) să acţioneze pentru cunoașterea, difuzarea și recunoaşterea în plan social, material și moral a aportului adus de clasa muncitoare, de mișcarea social-patriotică și sindicală, socialistă și comunistă din țara noastră la progresul economico-social şi material al poporului nostru, la progresul României în cursul evolutiei sale istorice, la realizarea unui climat de pace, cooperare si intelegere pe plan international;

g) sa militeze pentru redarea in mod obiectiv a istoriei tarii noastre inclusiv a perioadei socialsite;

h) să iniţieze și să susţină acţiuni cultural educative şi sportive pentru tineretul patriei noastre în vederea cunoasterii de catre acesta a spiritului de devotament, abnegație și sacrificiu al înaintașilor nostri pentru pace, egalitate, dreptate socială, independența, apărarea integrității teritoriale și a suveranității țării noastre și educarea lui în spiritul respectului faţă de ţară, de inaintasi si părinţi, dezvoltarea capacității de analiză obiectivă a istoriei, bazată pe documentare, a traditiilor de organizare si luptă ale poporului nostru pentru o viață mai bună și cunoașterea rolului partidelor istorice si a celor din perioada socialsită, în apărarea și promovarea intereselor naționale ale poporului român;

i) să lupte împotriva oricărei tentative de resuscitare a fascismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei, care pun în pericol ordinea publică şi demnitatea umană;

j) să acorde premii speciale de recunoastere a si cinstire a persoanelor si persoanlitatilor din tara si strainatate care au adus o contributie deosebita la lupta pentru pace, egalitate şi progresul social al ţării noastre şi al omenirii.
Descarcă formularul și trimite-l completat, insoțit de o fotografie tip buletin la adresa scanteiaasociatia@gmail.com
sau completează formularul online