DIN STAUTUL ŞI PROGRAMUL  Noului PARTID COMUNIST ROMÂN

Noul PARTID COMUNIST ROMÂN – NPCR este un partid nou, progresist, un partid pentru oamenii muncii, de la oraşe şi sate, toţi cei ce cu mintea şi braţele contribuie la progresul social. Are ca doctrină ideologia comunistă elaborată de Marx şi Engels îmbogăţită în mod creator de V.I.Lenin, de Nicolae Ceaușescu şi de alţi militanţi ai mişcării muncitoreşti, socialiste şi comuniste româneşti şi internaţionale.

Îşi construieşte întreaga activitate pe permanenta analiză şi critică a fenomenelor sociale cu care se confruntă societatea românească, în special, şi umană, în general, avînd la bază teoria materialismul dialectic şi istoric, precum şi adevărul că Oamenii pe Pamînt, au aceiaşi origine biologică, deci sunt fraţi, şi prin urmare trebuie să convieţuiască ca fraţii, într-o mare familie umană, după deviza fundamentală: „ de la fiecare după posibilități, fiecăruia după necesități! Trage concluzii obiective din activitatea mișcării muncitorești, socialiste și comuniste din România, își asumă continuitatea experientei pozitive, teoretice şi practice, a acestora, și-și propune să le promoveze, mai departe, idealurile, acționînd conform devizei: O nouă gîndire, O nouă atitudine, Un nou început!

 

Scopul imediat al Noului PARTID COMUNIST ROMÂN – NPCR este: edificarea unei societăţi unite democratice, libere si prospere în România, bazată pe solidaritatea membrilor săi, condiţie fundamentală pentru trecerea spre o societate de tip socialist, bazată pe proprietatea comună asupra principalelor mijloace de producţie, tip de societate ce prin modul de repartiţie a produsului social, asigură celor ce muncesc un nivel al veniturilor mai ridicat decât sistemul capitalist, raportat la acelaşi nivel al producţiei materiale, premisă pentru asigurarea unui nivel de trai optim tuturor cetăţenilor.

Scopul final al Noului PARTID COMUNIST ROMÂN – NPCR îl constituie, edificarea unei societăţi cu un mod de viaţă comunist, bazată pe o înaltă conştiinţă a oamenilor, fraternitate, libertate conștient asumată în cadrul comunității și egalitate socială, unde deviza: „de la fiecare după posibilități, fiecăruia după necesități”, să fie o realitate curentă.

Noul PARTID COMUNIST ROMÂN – NPCR este împotriva capitalismului şi a nedreptăţilor provocate de acesta, precum:

–   exploatarea omului de către om;

–   concentrarea bogăţiei în mîinile unui grup restrîns de oameni şi state;

–  sărăcia în care sînt împinşi marea majoritate a celor ce muncesc, cu braţele şi mintea, în timp ce    roadele muncii lor sporesc averea celor bogaţi;

–  promovarea elitismului politic şi economic, care conduce la ignorarea nevoilor majorităţii poporului;

–  războaiele permanente şi încălcarea suveranităţii altor state naţionale;

–  distribuţia profund inechitabilă a bogăției materiale, atît pe plan intern cît şi internaţional;

– distrugerea mediului înconjurător ca urmare a fugii disperate a capitaliștilor după îmbogăţire.

Se opune oricăror forme de manifestare totalitară, exclusivistă sau de discriminare: etnică, politică, socială, culturală sau de orice altă natură. Se pronunţă pentru o societate democratică în care drepturile si libertăţile cetăţeneşti sînt garantate de lege şi respectate în fapt, iar poporul este suveran.

 

Noul Partid Comunist Român prin întreaga sa activitate urmăreşte numai obiective politice, în conformitate cu Statutul şi Programul său politic.

Astfel EL:

– militează pentru edificarea în România a unei societăţi socialiste armonios dezvoltate, premisă de bază în realizarea condiţiilor pentru asigurarea unui nivel de trai optim tuturor cetăţenilor români, în concordanţă cu nivelul de dezvoltare a producţiei materiale, printr-o justă repartiţie a veniturilor. La baza repartiţiei veniturilor din muncă va sta principiul, ,, fiecăruia după valoarea muncii şi activităţii prestate” iar pentru cei asistaţi ,,fiecăruia după necesităţi”. În perioada de tranziţie către socialism, se va promova principiul ,,maximizării veniturilor personale din muncă şi minimizării celor din proprietate (capital);

– contribuie la libera exprimare a voinţei politice a oamenilor muncii, a tuturor cetăţenilor români şi militează pentru respectarea principiilor democraţiei într-o societate cu adevărat democratică. Prin ,,societate democratică” Noul Partid Comunist Român  înţelege, acea societate în care relaţiile sociale se desfăşoară în conformitate cu voinţa majorității cetăţenilor săi, exprimată în mod liber, obiectiv şi în cunoştinţă de cauză, prin vot, în cadrul unor alegeri generale, locale sau referendum;

– promovează valorile şi interesele naţionale, principiile eticii şi echităţii socialiste, a moralei comuniste, adaptate la realităţile actuale ale societăţii, raportate la experienţa politică acumulată de mişcarea muncitorească, socialistă şi comunistă, internă şi internaţională, în eforturile ei de promovare, apărare şi transpunere în practică a marxismului, a socialismului ştiinţific, de creare a unei societăţi a egalităţii, echității, dreptăţii, libertăţii şi justiţiei sociale, societatea socialistă, premisă de bază pentru asigurarea condiţiilor de trecere spre societatea comunistă;

– militează pentru ca problemele majore ale societăţii româneşti care creează, sau sînt pe cale de a crea, controverse majore între forţele politice, clase sau categorii sociale şi care, la rîndul lor, pot afecta stabilitatea socială, să fie supuse deciziei cetăţenilor, prin referendum;                                       

– militează pentru întărirea şi dezvoltarea avuţiei comune a poporului, aflată sub autoritatea Statului român şi administrată de instituţii specializate ale acestuia, în condiţii de autogestiune, într-o  economie concurenţială adaptată satisfacerii, din resurse proprii, a nevoilor comunității românești, avuţie ce constituie baza pe termen lung a propăşirii economice şi a independenţei naţionale;                                                                                                                                                                 

– acţionează pentru refacerea conştiinţei de clasă a tuturor oamenilor muncii, pentru refacerea unităţii politice şi organizatorice a mişcării muncitoreşti, socialiste şi comuniste din România;

– militează pentru înfăptuirea echităţii şi justiţiei sociale, precum şi pentru emanciparea economică, socială, spirituală şi politică a tuturor oamenilor muncii;

– se pronunţă pentru construirea, reconstruirea, restructurarea şi modernizarea, în principal  prin forţe proprii, a economiei româneşti, pentru a fi funcţională şi eficientă, capabilă să asigure bunurile materiale necesare unei vieti îndestulătoare tuturor cetăţenilor români, în care proprietatea colectivă, publică și privată, administrată de Stat, să fie preponderentă, fapt ce constituie garanţia că beneficiile muncii lor, în majoritate, le vor reveni;

 – promovează solidaritatea umană, spiritul comunitar de întrajutorare, respectul persoanei şi al familiei (”familia naturală” care are la bază uniunea dintre un bărbat și o femeie), premisă de bază a creşterii coeziunii sociale şi refacerii relaţiilor normale între cetăţeni, dintre cetăţeni şi autoritatea de stat;

– va acționa pentru acordarea cu mare atenție a cetățeniei române și refuzarea cetățeniei celor care nu au legătură cu identitatea și cultura daco-română și europeană sau care sînt persoane cu risc infracțional sau de terorism;

– susţine dezvoltarea învăţămîntului, ştiinţei, cercetării, culturii şi sportului, sub directa autoritate a statului, ca gestionar al intereselor generale ale societăţii, condiţie fundamentală a progresului general al ţării, al culturii si spiritualităţii româneşti. Se va acorda o atenție deosebită dezvoltării învățămîntului profesional și meșteșugăresc, ca suport pentru resursa umană a industriei românești;

– promovează programe şi acţiuni de educare, formare şi afirmare, în toate domeniile, a tineretului, în mod gratuit şi nediscriminatoriu;

– militează pentru garantarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, în mod gratuit, tuturor oamenilor, fără nici o discriminare;

– militează pentru promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, reglementate de norme de drept international și acceptate de societatea românească. Respectă dreptul la identitate culturală şi religioasă a cetăţenilor români cu altă origine etnică decît cea daco-română. Se împotriveşte extremismului de orice fel, a manifestărilor de rasism, xenofobie, şovinism, antiromânism, separatism etnic sau teritorial;

– se pronunță pentru dezvoltarea și punerea în practică a planurilor pentru construcția de drumuri și autostrăzi de către companiile de stat naționale, pentru dezvoltarea transportului în comun, a căilor ferate, a aeroporturilor și transportului aerian, terestru și naval, de mărfuri și călători și terminarea canalului navigabil Dunăre București;

– susține dezvoltarea șantierelor navale și refacerea flotei, de pescuit și de transport materii prime, al României, dezvoltarea industriei prin recuperarea întreprinderilor industriale necesare pentru satisfacerea, în primul rind, a necesităților interne cu produse și materii prime. Industria strategică, marea industrie și industria minieră, trebuie să rămînă în proprietate comună(publică și privată) iar întreprinderile mici și mijlocii, precum și comerțul pot să revină și mediului particular;

– susține dezvoltarea industriei de medicamente prin firme cu capital public și privat al statului, care, să producă medicamente diverse pentru necesitățile sectorului public de sănătate, la prețuri de producție accesibile și populației cu venituri modeste;

– susține dezvoltarea agriculturii pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, militînd pentru eco-agricultură cu elemente care să asigure o alimentație sanogenă a populației, refacerea sistemului de irigații al întregii țări, refacerea pădurilor prin împăduriri masive și controlul sever al tăierilor de arbori, refacerea sistemului de islazuri și de pășuni;

– susține refacerea colecțiilor de bioresurse, de soiuri de plante și rase valoroase de animale, a stațiunilor de cercetare și producție care să păstreze patrimoniul agricol al țării precum și a colecțiilor de țesuturi vegerale animale și umane și a celor de microorganisme pentru biotehnologii, pentru agricultură și medicină, și păstrarea biodiversității;

– militează pentru protejarea şi refacerea mediului înconjurător prin programe pe termen lung elaborate în mod ştiinţific. Susţine principiul potrivit căruia, tot fondul natural al ţării constituie o problemă de interes general fundamental şi ca atare trebuie să aparţină întregii comunități ce constituie poporul român, în întregul său, şi deci, să se afle sub autoritatea deplină a statului;

– susține promovarea unui comerț civilizat care să țină seamă de interesul populației, o mare parte din bunuri și alimente cu valențe sanogene să fie de producție internă;

– militeză ca exportul să se facă preponderent cu produse finite și mai puțin cel de materii prime;

– susține dezvoltarea asocierilor în cooperative agricole bazate pe vecinătate teritorială și bună înțelegere, pe bază de consimțămînt liber și contractual, cu baze de depozitare și desfacere comunitare;

– susține instituționalizarea persoanelor fără adăpost și recuperarea lor prin reintegrarea în societate:

– se pronunță pentru garantarea pentru fiecare cetățen român a unei locuințe;

– militează pentru crearea  unor programe naționale de apărare, infrastructură și securitate națională, adaptate la noile cerințe interne și international, cu respectarea tuturor tratatelor internaționale acceptate de țara noastră. Refacerea armatei populare prin participarea și instruirea întregului popor în spiritul necesității de apărare colectivă a patriei. Se pronunță împotriva blocurilor militare și pentru neutralitate în raport cu acestea;

 – militează pentru preluarea în patrimoniul comun al poporului român a tuturor firmelor, intreprinderilor, terenurilor agricole și neagricole, pajiștilor, pășunilor, iazurilor, pădurilor, etc. , dacă se constată că nu sînt îndeplinite condițiile pentru care au fost cumpărate sau date în administrare de terți proprietari și de stat;

– militează pentru o inventariere reală a bunurilor Statului Român, atît în interiorul cît și în exteriorul țării, în fiecare an;

– militează pentru clarificarea tuturor datoriilor pe care STATUL ROMAN le are la nivel intern si extern și informarea transparentă a opiniei publice românești;

 – se pronunță pentru ca STATUL să fie recuperator direct al tuturor sumelor pe care le are de încasat la nivel internațional (în special pe cele de dinainte de 1989, dacă mai sînt ), precum și ale averilor făcute de cetățenii români și străini pe teritoriul țării prin furt, excrocherii, inginerii financiare, administrare frauduloasă și abuzuri și expulzarea cetățenilor străini sau a celor ce au dobîndit cetățenia română și se fac vinovați de evaziune fiscală, spălare de bani, și orice  alte afaceri ce sînt în detrimentul statului român.

Noul Partid Comunist Român recunoaşte şi respectă dreptul fiecărui om, de a avea propria credinţă, religioasă sau de altă natură, inclusiv de a fi ateu. Se pronunţă pentru despărţirea Bisericii faţă de Stat. Recunoaște rolul Bisericii în formarea și educația spirituală și culturală a poporului daco-român de-a lungul istoriei sale.

Noul Partid Comunist Român  susţine:

  • forma republicană de organizare statală;
  • un preşedinte investit cu autoritate şi răspundere deplină pentru modul de administrare a ţării;
  • un parlament unicameral;
  • un stat socialist de drept, investit cu dreptul şi obligaţia de a interveni în orice domeniu al vieţii sociale, atunci cînd sînt afectate interesele generale ale cetăţenilor, pentru susţinerea, promovarea, reglementarea sau apărarea acestora.

 Noul Partid Comunist Român recunoaşte şi promovează principiul separaţiei puterilor în     stat,  cu condiţia ca acestea să fie clar definite în Constituţie, iar conducerea acestora să fie aleasă direct de cetăţeni, prin vot direct în cadrul unui referendum.

 Noul Partid Comunist Român se pronunţă pentru respectarea şi garantarea dreptului la  proprietate, sub toate formele sale, cu condiţia ca acesta să ia naştere legal, just şi moral, şi să nu contravină intereselor poporului român, atît prezente cît şi viitoare. Susţine şi promovează principiul potrivit căruia, în materia proprietăţii asupra bunurilor naturale, interesele generale (comune) ale poporului primează în faţa celor particulare(individuale sau de grup). Se pronunţă pentru aplicarea principiului potrivit căruia, bunurile create de Natură trebuie să fie proprietate comună a societăţii(proprietate publică) gestionate de Stat.

Noul Partid Comunist Român este un partid ce promovează democraţia atît în activitatea internă de   partid, cît şi în societate. El defineşte ,,democrația” ca fiind: acea stare a unei colectivităţi organizate(stat) în care relaţiile sociale se desfăşoară în conformitate cu voinţa majorităţii cetățenilor săi , voinţă exprimată în mod conştient şi în cunoştinţă de cauză, prin vot direct și secret în cadrul unui referendum popular.

 Noul Partid Comunist Român susţine dreptul fiecărui cetăţean român la un trai  îndestulător, corespunzător nivelului de dezvoltare a producţiei materiale a ţării.

În acest scop, militează pentru:

– reglementarea unui venit minim garantat, suficient să asigure un nivel de trai îndestulător, diferenţiat după necesităţi, pentru diferite categorii de oameni ai muncii sau profesii, după calificare şi valoarea muncii prestate, inclusiv studenţilor;

– participarea tuturor cetățenilor valizi la o activitate utilă societății, evitarea marginalizării sociale, a excuderii sau a parazitismului social;

–  obligativitatea muncii pentru cei deținuți în sistemul penitenciar;

– garantarea asistenţei medicale pentru toţi cetăţenii, fără discriminare.  Fondurile necesare susţinerii sistemului de sănătate vor reprezenta un procent fix din PIB;

– acordarea unei pensii tuturor cetăţenior români care nu pot desfășura o activitate utilă (muncă) la întreaga capacitate fizică și mentală, al cărui nivel va fi stabilit în funcţie de necesităţile optime de trai ale fiecăruia;

– asigurarea unui loc de muncă tuturor cetăţenilor, apţi pentru aceasta, în raport cu pregătirea profesională dobîndită şi necesităţile colectivităţii. NPCR nu recunoaşte noţiunea de ,,şomer”;

– acordarea unei prime mamelor pentru fiecare copil născut în viaţă, o alocaţie pentru fiecare copil, pînă la majorat, diferenţiat în funcţie de veniturile părinţilor, mai mari pentru venituri mai mici şi descrescătoare pentru veniturile mai mari pînă la anulare. În concepţia NPCR, alocaţia pentru copii reprezintă ajutorul pe care îl acordă societatea pentru sprijinirea familiilor cu copii, care au nevoie de acesta, pentru creşterea şi educarea lor . În primii doi ani de viață al copilului activitatea de îngrijire a acestuia de către un părinte(mamă sau tata) se consideră activitate în folosul comunității și va fi retribuită cu valoarea salariului mediu pe economie.

 Noul Partid Comunist Român  se pronunță pentru ca păstrarea secretului de stat, al secretului de serviciu și al secretelor de o importanță deosebită să fie considerată ca obligativitate cetățenească.

 Noul Partid Comunist Român susţine, şi v-a garanta, egalitatea de şanse reale pentru toţi cetăţenii români, indiferent de sex, condiţie socială, origine etnică, convingeri religioase, politice sau de altă natură.  Toţi cetăţenii, indiferent de vîrstă, trebuie să beneficieze de acces la educaţie gratuită şi de calitate pe tot parcursul vieții.

Noul Partid Comunist Român susţine principiul,,autorităţii depline a statului asupra economiei naţionale”. Statul îşi va exercita autoritatea de pe poziţia de autoritate publică (de reglementare, de control şi de sancţiune) dar şi de proprietar, în numele poporului, asupra principalelor mijloace de producţie aflate în proprietatea sa. Dreptul de intervenţie a Statului în economie derivă din faptul că el răspunde direct în faţa poporului de situaţia economică a ţării, iar economia este componenta cea mai importantă a societăţii, prin aceea că asigură mijloacele materiale pentru existenţa acesteia.

Noul Partid Comunist Român susţine: libertatea cuvîntului, libertatea presei, libertatea constiinţei, libertatea de asociere, precum şi alte libertăţi recunoscute şi acceptate de societate.

Noul Partid Comunist Român acordă o atenţie specială sindicatelor. În societăţile comerciale în care nu sînt constituite organizaţii sindicale, statul va asigura asistenţă şi protecţie juridică, din oficiu, salariaţilor acestora.

Noul Partid Comunist Român va acţiona pentru restabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare cu toate partidele comuniste, socialiste şi muncitoreşti, progresiste si democratice din ţară şi din străinatate, pe baza deplinei egalitaţi în drepturi, a neamestecului în treburile interne ale acestora, pentru întărirea unităţii şi solidarităţii mişcării comuniste, socialiste si muncitoreşti internaţionale avînd la bază principiul internaţionalismului proletar. Se pronunţă pentru unificarea partidelor care se pronunță pentru construirea socialismului într-o Uniune la nivel european şi constituirea unei organizaţii comuniste mondiale.

Noul Partid Comunist Român militeză pentru o politică externă constructivă şi de coexistenţă paşnică, de colaborare pe multiple planuri cu toate statele şi popoarele, în concordanţă cu interesele sale fundamentale, politice, economice, culturale, umane, de pace, de securitate sau de orice altă natură, pe baza principiilor respectării independenţei şi suveranităţii fiecărui stat, a neamestecului în treburile interne, a egalităţii şi avantajului reciproc. Este favorabil asocierii României la structurile internationale, atîta timp cît aceasta  nu afectează în mod negativ cultura, independenţa  şi suveranitatea poporului român şi atîta timp cît, criteriile de integrare nu exclud posibilitatea edificării unui sistem socialist în România. Nu susține asocierile internaționale care implică  restrîngere de suveranitate.

În concepţia Noul Partid Comunist Român, „Statul de drept” semnifică, acea stare a societătii în care activitatea autorităţilor statale se desfăşoară în conformitate cu norme de drept(legi) în prealabil adoptate de instituţiile abilitate de Constituție. Statul socialist de drept este Statul în care normele de drept care reglementează relaţiile în societate sînt subordonate imperativului edificării unei societăţi socialiste.

Noul Partid Comunist Român îşi propune edificarea socialismului în România nu ca un act arbitrar de voinţă, ci ca o expresie de voinţă a poporului exprimată prin referendum, fiind determinată de o necesitate istorică, înaintarea societăţii româneşti spre o nouă treaptă de progres şi civilizaţie, progres ce trebuie să fie  în folosul tuturor cetăţenilor, în condiţii de echitate, egalitate, libertate şi justiţie socială.

În concepţia Noul Partid Comunist Român, economia socialistă de piaţă este economia caracterizată prin aceea că, preţurile mărfurilor se formează fără intervenţia directă a statului, ca instituţie de autoritate publică, ci prin mecanismele economiei de piaţă reglementate de norme de drept privat, unde toţi agenţii economici, indiferent de proprietar, funcţionează după aceleaşi norme iar capitalul social al majorităţii acestora este proprietate comună a poporului, denumită generic “proprietate privată a statului” sau proprietate cooperatistă.

Activitatea agenţilor economici, care au capital majoritar de stat, se va desfăşura după principiul autogestiunii şi autonomiei funcţionale iar atribuţiile proprietarului-stat în funcţionarea acestora vor fi exercitate de o institutie autonomă specializată iar beneficiile(profitul) vor fi distribuite acestuia și salariaților în procente stabilite prin lege. Conducerea acestei instituţii va fi aprobată de Parlament la propunerea Preşedintelui ţării.